Παράλληλη απασχόληση μέλους ΔΕΠ σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής

Α. Μέλος ΔΕΠ   Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών έχει τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματός του στη λήψη άδειας παράλληλης απασχόλησής του σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής με την υποβολή τεκμηριωμένης αίτησης απουσίας του, που μπορεί, όμως, για λόγους παρεμπόδισης της ομαλής λειτουργίας του Τμήματος και της Σχολής, να αρνηθεί με σχετική απόφασή της η Κοσμητεία.
Β. Για τη λήψη της σχετικής άδειας ισχύει το χρονικό όριο χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών, όπου ο συνολικός τους χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη.
Γ. Η Συνέλευση του Τμήματος δεν έχει αποφασιστική αρμοδιότητα στη λήψη της ως άνω άδειας, αλλά μόνο εισηγητική προς την Κοσμητεία, η οποία αποφασίζει για το σχετικό αίτημα.
Δ. Η σχετική πράξη…