ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Α΄ ΤΑΞΗ

Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Β΄ ΤΑΞΗ

Γ΄ ΤΑΞΗ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλονται αναφέρονται σε κάθε αίτηση στην πρώτη σελίδα της.

Δικαιολογητικά / έγγραφα για την Α΄ Τάξη:

 1. Εκτύπωση Ηλεκτρονικής Δήλωσης e-eggrafes
 2. Απολυτήριο Γυμνασίου ή Σ.Δ.Ε. (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
 5. Εισφορά Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων (2021-22)
 6. Βεβαίωση εργασίας
 7. Τέσσερις (4) έγχρωμες φω/φίες
 8. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
 9. Αίτηση Αποζημίωσης Μετακίνησης
 10. Γνωμοδότηση ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (αν υπάρχει)
 11. Αίτηση Απαλλαγής από τα Θρησκευτικά
 12. Αίτηση Απαλλαγής από την Γυμναστική

Δικαιολογητικά / έγγραφα για την Β΄ Τάξη:

 1. 1. Εκτύπωση Ηλεκτρονικής Δήλωσης e-eggrafes
 2. Απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
 5. Εισφορά Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων (2021-22)
 6. Βεβαίωση εργασίας
 7. Τέσσερις (4) έγχρωμες φω/φίες
 8. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
 9. Αίτηση Αποζημίωσης Μετακίνησης
 10. Γνωμοδότηση ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (αν υπάρχει)
 11. Αίτηση Απαλλαγής από τα Θρησκευτικά
 12. Αίτηση Απαλλαγής από την Γυμναστική

Δικαιολογητικά / έγγραφα για την Γ΄ Τάξη:

 1. Εκτύπωση Ηλεκτρονικής Δήλωσης e-eggrafes
 2. Απολυτήριο Γυμνασίου ή Σ.Δ.Ε. (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
 5. Εισφορά Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων (2021-22)
 6. Βεβαίωση εργασίας
 7. Τέσσερις (4) έγχρωμες φω/φίες
 8. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
 9. Αίτηση Αποζημίωσης Μετακίνησης
 10. Γνωμοδότηση ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (αν υπάρχει)
 11. Αίτηση Απαλλαγής από τα Θρησκευτικά
 12. Αίτηση Απαλλαγής από την Γυμναστική