«Εξετάσεις μαθητών/-τριών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/ 2019 (Α ́ 70)»

Σχετ.:1) Η με αρ. πρωτ. Φ13α/61017/Δ4/22052020 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.(ορθή επανάληψη).

2) Η με αρ. πρωτ. Φ13α/72054/Δ4/11062020εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

   Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΔΩ